ΕΓΓΡΑΦΕΣ

PUZZLE ΚΔΑΠΑμεΑ σας ενημερώνει ότι δέχεται ραντεβού για πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφών για το νέο έτος 2021-2022.
Διαβάστε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την εγγραφή παιδιού, εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1.    Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου και σε περίπτωση ενήλικων ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όταν διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας. 
    Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ
    Σε περίπτωση ανηλίκου φιλοξενούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του, για τους δε ενήλικες υποβάλλεται αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι ενήλικες με αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 
2.    Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής, ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το φιλοξενούμενο παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του. 
3.    Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Teacher Helping Student

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εκ των αιτούντων την εγγραφή τους σε κάθε δομή, επιλέγονται οι φιλοξενούμενοι κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλικιακής τους ομάδας, ως ακολούθως:
α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών,
β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών, 
γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και 
δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω.

Children coloring

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΒΑΡΔΙΕΣ

Το Puzzle ΚΔΑΠΑμεΑ λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Επιπλέον η δομή μας παραμένει κλειστή τις επίσημες και τοπικές αργίες. Για τις ημερομηνίες που παραμένουμε κλειστοί, έχει δημοσιευθεί το ημερολόγιο του έτους 2021-2022 παρακάτω.

Το Puzzle λειτουργεί σε δυο βάρδιες μέγιστης δυναμικότητας 25 ατόμων. Ο αριθμός αυτός είναι ο κατάλληλος δεδομένου ότι έτσι εξασφαλίζεται η άνεση στο χώρο τόσο από τους εξυπηρετούμενους όσο και από το προσωπικό. Επίσης ο μικρός αριθμός μαθητών βοηθά στην καλύτερη δυνατή εξατομίκευση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μαθητών και οικογενειών.


Πρωινή βάρδια: 07.30-14.00 (έμφαση στους έφηβους και ενήλικες)

Απογευματινή βάρδια: 14.00-22.00 (έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους)

Image by Artem Kniaz

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η φιλοξενία ωφελουμένου δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου ωφελουμένου, τον δικαστικό συμπαραστάτη του ή τον ίδιο τον φιλοξενούμενο.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του ωφελουμένου που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του.
γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.
δ) Όταν ο φιλοξενούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημε[1]ρών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

kids.jpg

Η αδειοδότηση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία εγγραφών στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ορίζεται από το ΦΕΚ 2240_ΚΔΑΠ_ΜΕΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΡΥΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ PUZZLE

ΦΕΚ 2240/31_5_21 ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Για να κατεβάσετε τα αρχεία θα πρεέπι εκτός από σύνδεση στο internet θα πρέπει να διαθέτετε το Adobe και Microsoft Office Word.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΎ

211 11 93 600

Γενικές πληροφορίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΚΟΗ/ΟΜΙΛΙΑ/ΟΡΑΣΗ

Καλέστε 'η στείλτε μήνυμα στο 6934832666. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω zoom στη νοηματική ή ΜΑΚΑΤΟΝ. Δυνατότητα εκτύπωσης πληροφοριών σε γραφή Braille 

EMAIL

Reading Braille